Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Rys historyczny diecezji sosnowieckiej

1. POWOŁANIE DIECEZJI

Diecezja sosnowiecka została powołana do istnienia 25 marca 1992. przez Ojca Świętego Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Jako diecezja sufragalna, wydzielona terytorialnie z diecezji częstochowskiej, kieleckiej i krakowskiej, została przydzielona do metropolii częstochowskiej.
Utworzona została z dekanatów: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza-św. Antoniego z Padwy, Dąbrowa Górnicza-Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dąbrowa Górnicza-NMP Anielskiej, Łazy, Sączów, Sosnowiec-Chrystusa Króla, Sosnowiec-św. Jadwigi Śląskiej, Sosnowiec-św. Tomasza Apostoła, Sosnowiec-Wniebowzięcia NMP, Siewierz (z diecezji częstochowskiej); Olkusz-Południe, Olkusz-Północ, Pilica (ale tylko z parafiami: Dzwono-Sierbowice, Giebło, Ogrodzieniec, Pilica-Biskupice, Pilica-św. Jana Chrzciciela, Ryczów, Strzegowa), Sułoszowa (ale tylko z parafiami: Jerzmanowice, Przeginia, Sąspów, Sułoszowa; Zadroże), Wolbrom (z diecezji kieleckiej); Jaworzno (z archidiecezji krakowskiej).

Na stolicę diecezji wybrano miasto Sosnowiec, a kościołem katedralnym stała się świątynia parafialna pw. Wniebowzięcia NMP.Patronami diecezji sosnowieckiej zostali: św. Albert Chmielowski, zakonnik (in Patronum principalem) oraz św. Rafał Kalinowski, kapłan (in Patronum secundarium).

Ojciec Święty na pierwszego biskupa sosnowieckiego mianował ks. Adama Śmigielskiego (doktora teologii) SDB, Inspektora Prowincji Wrocławskiej Salezjanów w Polsce. Biskupami pomocniczymi zostali: biskup pomocniczy diecezji kieleckiej ks. bp Piotr Skucha (doktor teologii) oraz ks. prał. Tadeusz Pieronek (doktor habilitowany prawa kanonicznego). Konsekracja, uroczysty ingres do katedry i objęcie diecezji nowego biskupa sosnowieckiego odbyły się 30 maja 1992. z udziałem Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa.

W skład nowo utworzonej diecezji sosnowieckiej weszło wówczas 97 parafii z diecezji częstochowskiej (ok. 595 tys. mieszkańców), 44 parafie z diecezji kieleckiej (ok. 142 tys. mieszkańców) i 11 parafii z archidiecezji krakowskiej (ok. 100 tys. mieszkańców), co w sumie dało 152 parafii (plus dwa wikariaty terenowe z własnymi duszpasterstwami) z około 837 tys. mieszkańców.

Na mocy zasad bulli Totus Tuus Poloniae Populus do powstałej diecezji sosnowieckiej przypisanych było 301 kapłanów diecezjalnych: z diecezji częstochowskiej 191, z kieleckiej 75 i z archidiecezji krakowskiej 35.

2. POŁOŻENIE I LUDNOŚĆ

Po reformie administracyjnej w Polsce od 1 stycznia 1999. terytorium diecezji sosnowieckiej weszło w skład województwa śląskiego i małopolskiego. Powierzchniowo diecezja sosnowiecka zajmuje ok. 2000 km kwadratowych, a jej maksymalna rozciągłość z zachodu na wschód wynosi ok. 70 km, z północy na południe ok. 45 km.

Pod względem fizyczno-geograficznym diecezja położona jest we wschodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w obrębie makroregionów zachodniej części Wyżyny Śląskiej. Cały obszar diecezji należy do dorzecza Wisły, większość terenu do dorzecza Czarnej i Białej Przemszy.

Diecezja sosnowiecka posiada na ogół charakter miejski z rozwiniętym przemysłem wydobywczym, głównie górniczym. W granicach diecezji znajduje się 12 miast, w tym 3 duże aglomeracje liczące ok. 100 tys. mieszkańców (Sosnowiec 259 tys., Dąbrowa Górnicza 139,2 tys., Jaworzno 100 tys.) oraz 15 gmin wiejskich. Ogółem miasta zajmują 700 km kwadratowych, co stanowi 36 % powierzchni diecezji, zaś gminy 1245 km kwadratowych., co daje 64% powierzchni. W momencie ustanowienia diecezji sosnowieckiej w 1992 roku ludność miejska stanowiła 83,2% wszystkich mieszkańców, a ludność gmin wiejskich - 16,8%. Według danych statystycznych parafii za 2010. dostępnych w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ludność miejska liczy 84,27% wszystkich mieszkańców diecezji, a ludność gmin wiejskich 15,73%. Nieznacznie zmniejszyła się liczba mieszkańców największych miast. Obecnie w granicach np. Sosnowca żyje ok. 223 tys., a w Dąbrowie Górniczej 125 tys. mieszkańców.

W momencie ustanowienia diecezja sosnowiecka podzielona została na 22 dekanaty, w których znalazło się 156 parafii. Obecnie w 2012 r. na terytorium diecezji sosnowieckiej w 22 dekanatach znajduje się 161 parafii. Z inicjatywy pierwszego biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego SDB zostały wydzielone następujące parafie: NMP Wspomożycielki Wiernych w Borze Biskupim (1997), św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Będzinie (2005), NMP Królowej Polski w Jaworznie-Sobieskim (2005), św. Anny w Grabowej (2007) oraz Miłosierdzia Bożego w Kąpielach Wielkich (2008).


3. INSTYTUCJE DIECEZJALNE

Po kanonicznym objęciu diecezji pierwszy biskup sosnowiecki Adam Śmigielski SDB w czerwcu 1992. ukonstytuował Kurię Diecezjalną, której siedzibą został Dom Katechetyczny parafii pw. św. Barbary w Sosnowcu (ul. Wawel 19). Powstały wydziały: Ekonomiczny, Duszpasterstwa Ogólnego, Katechetyczny, Charytatywny z Caritas oraz Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży. Wikariuszami generalnymi mianował bp Piotra Skuchę, bp Tadeusza Pieronka i ks. prał. Czesława Tomczyka.


W celu formowania kandydatów do kapłaństwa 4 czerwca 1992. erygowane zostało Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie przy ulicy Bernardyńskiej 3, w budynku przekazanym do użytkowania przez metropolitę częstochowskiego, Stanisława Nowaka. Od 12 maja 1993. seminarium duchowne zostało afiliowane do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II). Pierwszym rektorem został ks. Tadeusz Borutka.


Dla wykonywania władzy sądowniczej, przysługującej biskupowi diecezjalnemu, 30 czerwca 1992. powołany został Sąd Biskupi z siedzibą przy parafii św. Tomasza Ap. w Sosnowcu (ul. Orla 19). Pierwszym wikariuszem sądowym został ks. Donat Manterys.


Powołane zostało również, istniejące od 1988. w diecezji częstochowskiej, Studium Życia Rodzinnego (erygowane przez biskupa częstochowskiego, Stanisława Nowaka), którego kierownikiem został ks. Kazimierz Rapacz SDB.


We wrześniu 1992. rozpoczęło także działalność Diecezjalne Studium Katechetyczne, kształcące katechetów świeckich, z tymczasową siedzibą w Kurii Diecezjalnej oraz filią przy parafii św. Andrzeja w Olkuszu. W październiku 1993. powstało Diecezjalne Kolegium Teologiczne, którego dyrektorem został ks. bp Piotr Skucha. Siedzibą kolegium był Dom Katechetyczny parafii pw. Nawiedzenia NMP w Sosnowcu (ul. Gospodarcza 14a).


Z inicjatywy biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego SDB w 2000. rozpoczęto starania o kupno działki i budowę domu przeznaczonego dla księży emerytów. Budowę rozpoczęto w 2002. Budowniczym i pierwszym dyrektorem został ks. Józef Stemplewski. Mając na względzie konieczność godziwego utrzymania i opieki nad duchownymi Diecezji Sosnowieckiej, w szczególności tymi, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia nie pełnią urzędu kościelnego, 2 lutego 2011. biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak erygował oficjalnie Dom Księży im. św. Józefa z siedzibą w Będzinie przy ul. Stawowej 26.
Do ważniejszych wydarzeń historii diecezji należą prace I Synodu Diecezji Sosnowieckiej, który rozpoczął się 24 marca 2001. Uroczysta inauguracja odbyła się podczas Mszy św. w sosnowieckiej katedrze, sprawowanej z okazji 9. rocznicy powstania diecezji pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego, Stanisława Nowaka. Głównym zadaniem synodu było ujednolicenie zwyczajów i praktyk stosowanych np. w parafiach oraz dostosowanie wymogów prawa kościelnego do potrzeb i warunków lokalnych. Po zakończeniu I Synodu Diecezji Sosnowieckiej, 11 grudnia 2004. uchwalone dokumenty zostały wprowadzone w życie i wydane drukiem jako I Synod Diecezji Sosnowieckiej. Prawo Partykularne Kościoła Sosnowieckiego.
Obecnie, w 2012., w strukturach poszczególnych wydziałów Kurii Diecezjalnej działają: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej, Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, Diecezjalna Akademia Rodziny, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży Kana, Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Sosnowieckiej, Ruch Światło-Życie, Ruch Dzieci Maryi, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Domowy Kościół, Neokatechumenat, Trzeci Zakon Franciszkański i Karmelitański, Honorowa Straż Serca Pana Jezusa, Rodziny Różańcowe, Rodziny Radia Maryja, Sodalicja Mariańska, Rycerze Kolumba, Diecezjalna Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Katolicka Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre oraz Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II.
Ponadto wymienić należy działające duszpasterstwa, zrzeszające m.in.: pielgrzymów, młodzież akademicką, chorych i niepełnosprawnych, głuchoniemych, kobiety, kolejarzy, leśników, mężczyzn i ludzi pracy, nauczycieli i wychowawców, pracowników urzędów skarbowych, rolników, policjantów, prawników, harcerzy oraz przedstawicieli środowisk twórczych.
Diecezja sosnowiecka posiada diecezjalną edycję Tygodnika Katolickiego Niedziela, wydaje również Sosnowieckie Studia Teologiczne oraz Okólnik Duszpastersko-Informacyjny. W ramach działalności Instytutu Akcji Katolickiej ukazują się Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.
Na terytorium diecezji znajdują się szkoły katolickie, m.in. Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Bosko w Sosnowcu oraz Katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej.4. PRACA DUSZPASTERSKADo najważniejszych dat Kościoła Sosnowieckiego należy zaliczyć wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II 14 czerwca 1999. w Sosnowcu, podczas VII Pielgrzymki do Ojczyzny. Następca św. Piotra sprawował nabożeństwo liturgiczne z udziałem tysięcy wiernych na placu przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu-Zagórzu (parafia pw. NMP Różańcowej).
W historię diecezji sosnowieckiej od 1995. wpisuje się Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Jest to jeden z największych Festiwali Kolęd w Polsce. Debiutował jako impreza regionalna, która powstała z inicjatywy młodzieży zrzeszonej przy parafii pw. Świętej Trójcy w Będzinie w roku 1994. Pomysłodawcą i dyrektorem Festiwalu jest ks. Piotr Pilśniak.
Do owocnej działalności duszpasterskiej zaliczyć należy Sosnowiecką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, która wyrusza w dwóch etapach. Pierwszy - 8 i 9 sierpnia wyrusza z Sosnowca, Jaworzna, Będzina i Olkusza, by dotrzeć na uroczystość Wniebowzięcia NMP. Drugi wyrusza 23 sierpnia z Będzina-Syberki, by zakończyć pielgrzymowanie w uroczystość NMP Częstochowskiej. Nie można nie wspomnieć o Pielgrzymce Jaworznickiej, jednej z najstarszych w Polsce grup pielgrzymkowych, która ma ponad dwustuletnią tradycję i wyrusza 3 września, by dotrzeć na święto Narodzenia NMP. Ponadto swą tradycję ma Piesza Pielgrzymka z Siewierza i Wolbromia.
Wśród działań, mających na celu pracę z młodzieżą, na uwagę zasługują organizowane od 2009. Spotkania Młodych Diecezji Sosnowieckiej, będące kontynuacją odbywających się od 1993 r. tzw. Forów Młodzieży, które gromadziły w wybranych częściach diecezji tysiące młodych ludzi.
Decyzją biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka w 2009. został powołany specjalny urząd Amicus clericorum (przyjaciel duchowieństwa), którego troską objęci będą duchowni, zwracający się ze swymi problemami do wybranych trzech kapłanów z prośbą o rozmowę i pomoc w ich rozwiązaniu.

5. SANKTUARIA I BAZYLIKI MNIEJSZE

Na terytorium diecezji sosnowieckiej wyróżnić można trzy, utworzone przez pierwszego biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego SDB, sanktuaria chrystologiczne (Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach, Najświętszego Zbawiciela w Przegini), siedem maryjnych (Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej (istniejące w granicach diecezji częstochowskiej), Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Pilicy-Biskupicach, Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej w Sosnowcu-Zagórzu, Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Jaworznie-Osiedlu Stałym, Najświętszej Maryi Panny Skałkowej w Ogrodzieńcu-Podzamczu, Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu, Matki Bożej Dobrej Drogi w Wojkowicach Kościelnych), dwa świętych (św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu, św. Jana Vianney’a w Czeladzi-Piaskach) oraz jedno upamiętniające tych, którzy oddali życie za Ojczyznę (Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie-Syberce).
Diecezja sosnowiecka posiada cztery kościoły wyróżnione tytułem bazyliki mniejszej. Najstarszą z nominacji jest bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Tytuł bazyliki otrzymała 19 marca 1901. za zgodą papieża Leona XIII, a odpowiednią bullę nadającą ten przywilej wydał kard. Mariano Rampolla del Tindaro, prefekt watykańskiej Kongregacji Fabryki Kościoła (Fabrica Sancti Petri), w imieniu kapituły bazyliki św. Piotra w Rzymie.
Kolejnym kościołem, nazywanym „Matką Wszystkich Kościołów Diecezji” jest katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. Tytuł bazyliki mniejszej sosnowiecka katedra otrzymała na mocy uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego Jana Pawła II na podstawie reskryptu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 28 października 1999., a jego uroczyste ogłoszenie miało miejsce w roku 2000.
Do najcenniejszych obiektów sakralnych na terenie diecezji sosnowieckiej zaliczana jest bazylika św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Tytuł bazyliki mniejszej olkuska kolegiata otrzymała na mocy uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego Jana Pawła II na podstawie reskryptu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 10 października 2001., a jego uroczyste ogłoszenie miało miejsce 13 stycznia 2002.
Najmłodszą bazyliką mniejszą jest kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach. Tytuł bazyliki mniejszej strzemieszycka świątynia otrzymała na mocy uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego Benedykta XVI, na podstawie reskryptu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 19 sierpnia 2008., a jego uroczyste ogłoszenie miało miejsce 26 kwietnia 2009.6. ARCHITEKTURA SAKRALNANajstarszymi budowlami sakralnymi Diecezji Sosnowieckiej są średniowieczne kościoły. Z okresu romańskiego zachowały się one w Siewierzu i Gieble. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Siewierzu zachował się bez większych przekształceń, kościół pw. św. Jakuba Ap. Starszego w Gieble, o cechach barokowych, zatracił swój pierwotny charakter w wyniku rozbudowy w XX w.
Nieco późniejsze, bo z XIII i XIV w. są świątynie: pw. Podwyższenia Krzyża Św. i św. Mikołaja w Sławkowie, pw. św. Andrzeja w Olkuszu, pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy oraz pw. Świętej Trójcy w Będzinie.
Gotycki kościół pw. św. Katarzyny w Wolbromiu został przebudowany w okresie baroku. Podobną historię ma kościół pw. św. Marii Magdaleny w Gołaczewach, przebudowany w późniejszych epokach, m.in. według projektu Stefana Szyllera w 1922.
Ciekawym i wartym uwagi tematem są zabytkowe obiekty drewniane. Wśród zachowanych na terenie Diecezji Sosnowieckiej wymienić należy: kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Mostku z 1571., pw. św. Marka w Rodakach z ok. 1601., kościół szpitalny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wolbromiu z 1638., pw. św. Katarzyny w Ulinie Wielkiej z 1655., pw. św. Wawrzyńca w Bobrownikach z 1669., pw. św. Marcina w Porębie Dzierżnej z 1766. oraz pw. św. Mikołaja i św. Wawrzyńca w Dłużcu z roku 1768. Spośród nich obiekty z Wolbromia, Dłużca, Poręby Dzierżnej, Uliny Wielkiej i Rodak współtworzą szlak architektury drewnianej województwa małopolskiego, a świątynia z Bobrownik – województwa śląskiego.Z przełomu XIX/XX w. na terenie Zagłębia Dąbrowskiego znajdują się kościoły, m.in.: pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, pw. św. Tomasza w Sosnowcu-Pogoni, pw. św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu-Niwce, pw. św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu, pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach, pw. św. Stanisława w Czeladzi.
Do rejestru zabytków sakralnych wpisano 38 obiektów architektonicznych województwa śląskiego i 17 województwa małopolskiego. Niektóre obiekty, pomimo że nie zostały objęte rejestrem zabytków, widnieją w wojewódzkiej ewidencji konserwatorskiej. Zgodnie ze wskazaniami biskupa sosnowieckiego zawartymi w Instrukcji dotyczącej obiektów zabytkowych i budownictwa kościelnego Diecezji Sosnowieckiej wszystkie budowle i ich elementy, dzieła sztuki oraz przedmioty wyposażenia powstałe przed 1939., nawet jeżeli nie zostały wpisane jeszcze do rejestru przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, należy traktować jako zabytkowe i otoczyć opieką.
Powstały też nowe obiekty budowane z ogromnym wysiłkiem materialnym i duchowym w czasach trwania systemu totalitarnego i oddawane do użytku po okresie trudnych przemian politycznych, dzięki ofiarności licznych wiernych. Od 1980. powstało ok. 65 świątyń o różnych walorach artystycznych.7. WSPÓLNOTY ŻYCIA KONSEKROWANEGONa terytorium diecezji sosnowieckiej działa 18 wspólnot życia konsekrowanego zgromadzeń żeńskich i męskich.
Wśród zgromadzeń żeńskich wymienić należy: Zgromadzenie Sióstr św. Karola Boromeusza – Boromeuszki-Karolanki (Dąbrowa Górnicza), Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi – Honoratki (Będzin), Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia – Kanoniczki-Duchaczki (Sułoszowa), Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus – Karmelitanki Dzieciątka Jezus (Sosnowiec, Czeladź, Wolbrom), Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Pasjonistki (Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce), Zgromadzenie Panien Ofiarowania NMP – Prezentki (Bukowno), Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitki (Jaworzno-Byczyna), Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej – Służebniczki Starowiejskie (Jaworzno, Olkusz) oraz Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służek NMP Niepokalanej – Służki (Pilica).
Największą wspólnotą jest zgromadzenie Karmelitanek Dzieciątka Jezus, następnie Pasjonistek i Służebniczek Starowiejskich. Siostry prowadzą katechizację, posługę charytatywną w parafiach, pielęgniarską w szpitalach oraz kancelaryjną. Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus posiada w Sosnowcu Dom Macierzysty. Założycielem zgromadzenia był o. Anzelm Maciej Gądek (karmelita), a współzałożycielką s. Janina Kierocińska (w zakonie Maria Teresa od. św. Józefa).
W diecezji istnieje wiele placówek męskich zgromadzeń zakonnych, które prowadzą duszpasterstwo parafialne: Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego – Sercanie, od 1980. (Sosnowiec), Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego – Salezjanie, od 1986. (Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec), Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego – Pallotyni, od 1989. (Sosnowiec), Zgromadzenie Oblatów św. Józefa – Oblaci, od 1994. (Będzin), Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Zmartwychwstańcy, od 1996. (Sosnowiec-Kazimierz) oraz Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanie, gdzie od 1990. prowadzone jest duszpasterstwo parafialne (Dzwono-Sierbowice).
Najstarszą wspólnotą na terenie diecezji jest Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanie Reformaci (Pilica-Biskupice). Ponadto istnieje też Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych – Franciszkanie Konwentualni (Dąbrowa Górnicza-Gołonóg), który od 1951. prowadzi administrację parafii.
Posługę wśród chorych w diecezji sosnowieckiej sprawuje Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym – są to Kamilianie, którzy założyli funkcjonujący od 1991. Dom Zakonny przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Hutkach (na terenie parafii pw. Narodzenia NMP w Bolesławiu).
Do pracy misyjnej od 1995. przygotowuje Zgromadzenie Misjonarzy z Marianhill (Czeladź), które powstało na początku XX w. (Afryka Południowa). Jest to jedyny dom zakonny tego zgromadzenia w Polsce.8. ZIEMIA LUDZI ŚWIĘTYCHZ diecezją sosnowiecką związani są kapłani, siostry zakonne i świeccy, którzy żyli i zmarli w opinii świętości.
Trwają procesy beatyfikacyjne Sług Bożych: Matki Teresy Kierocińskiej (1855-1946) i Ojca Anzelma Macieja Gądka (1884-1969), związanych z Sosnowcem, arcybiskupa Jana Cieplaka (1857-1926), związanego z Dąbrową Górniczą i Będzinem, Wandy Malczewskiej (1822-1896), związanej z Klimontowem, obecnie dzielnicą Sosnowca, Świętosława Milczącego, zwanego Błogosławionym (zm. 1489.), związanego ze Sławkowem, Magdaleny Marii Epstein (1875-1947), związanej z Pilicą i Krakowem.
Ponadto w gronie błogosławionych 108 męczenników polskich z czasów II wojny światowej znajdują się trzej kapłani: pracujący w Strzemieszycach – ks. Ludwik Roch Gietyngier (1904-1941), w Sosnowcu – ks. Maksymilian Binkiewicz (1908-1942) oraz w Pilicy – o. Narcyz Turchan (1879-1942). Zostali oni beatyfikowani 13 czerwca 1999. przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie.
Do grona postaci odznaczających się wyjątkową świętością zaliczyć należy również pochodzącą z Krzywopłot, obecnie parafia Cieślin, Marcjannę Grzankę (1882-1941).
Świadectwo ich życia dla mieszkańców diecezji sosnowieckiej jest wymownym znakiem miłości Boga i bliźniego.9. ROCZNICA POWSTANIA DIECEZJIPo śmierci pierwszego biskupa sosnowieckiego, Adama Śmigielskiego SDB, 7 października 2008., decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI, nowym biskupem sosnowieckim został ks. prał. Grzegorz Kaszak (doktor teologii), pełniący funkcję sekretarza Papieskiej Rady ds. Rodziny przy Stolicy Apostolskiej. Nominacja została ogłoszona 4 lutego 2009., a 28 marca 2009. odbyła się konsekracja i uroczysty ingres do sosnowieckiej katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.
Z inicjatywy biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka w roku jubileuszu 20. rocznicy powstania Diecezji Sosnowieckiej w dniach od 25 marca do 25 listopada 2012. trwa peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii bł. Jana Pawła II we wszystkich parafiach diecezji. Peregrynacja rozpoczęła się w bazylice katedralnej w Sosnowcu, a zakończy procesją z obrazem z Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie-Syberce do parafii pw. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Będzinie. Celem peregrynacji jest odnowa duchowa życia modlitwy, życia sakramentalnego we wspólnotach parafialnych i życiu osobistym każdego wiernego.

Bibliografia:

Diecezja Sosnowiecka. Wprowadzenie [w:] Katalog Diecezji Sosnowieckiej 1999, red. Cz. Tomczyk, Sosnowiec 1999, s. 54-72.

Katalog Diecezji Sosnowieckiej 1995, red. Cz. Tomczyk, Sosnowiec 1995.

Kontny I., Kościoły miast zagłębiowskich do 1914 roku (Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec [w:] Architektura Zagłębia, red. M. Kisiel, P. Majerski, Sosnowiec 2012.

10 lat diecezji sosnowieckiej, red. D. Bienek, G. Cius, J. Kwiecień, Sosnowiec 2002.

Sosnowieckie Studia Teologiczne, t. I, red. T. Borutka, R. Kempiak, J. Orzeszyna, Kraków-Sosnowiec 1993.

Wpisany przez ks. Tomasz Zmarzły www.smds.plAutor: Piotr Dudała | 24/03/2012
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney